องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2558  ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อพ...
  เข้ารับการประเมินความจำนงขออนุมัติเป็นหน่วยปฏิบัติ...
  ประชุมอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำห...

 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  40110
โทรศัพท์ 0-4328-6678 / โทรสาร 0-4328-7103
E-mail : admin@muangpere.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign