องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
กองช่าง

   
 
   นายพงศ์พรหม  ศรีปะวงศ์  
   ผู้อำนวยการกองช่าง  
     
   นายอิทธิเดช จิตบรรจง  
  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง  
     
 นายประติมา หัสโรจน์ -ว่าง  น.ส.วาสนา ขาวภา
ผช.นายช่างโยธา ผช.ช่างไฟฟ้า ผช.จนท.ธุรการ