องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

     
  นายไพโรจน์ ไกรเสน  
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  

โทร. 081-7399614

 
 
  พันจ่าโท เฉลิมโรจน์ พระสุรัตน์  
   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
  โทร.087-8611995  

นางศศิมา ดอนประทุม
นางอิงประภา มูลกัน นายพงศ์พรหม  ศรีประวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 097-2879350
โทร. 089-8631351
โทร. 082-0539795
   
  -ว่าง-  
  หัวหน้าส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม