องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

     
  นายไพโรจน์ ไกรเสน  
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  

โทร. 081-7399614

 
 
  นายไชยรัตน์ รัตนวงศ์
 
   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
  โทร.081-7909476  

นางศศิมา ดอนประทุม
นางอิงประภา มูลกัน นายโกศิลป์ แข่งขัน
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 097-2879350
โทร. 089-8631351
โทร. 088-2567911
     
   
  นางพจนา ไชยชิน
 
  หัวหน้าส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม  
         โทร. 094-8384973