องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

  ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร เช่นทำนา ทำไร่ โดยเมื่อเว้นว่างจากฤดูทำนาประชากรบางส่วนจะอพยพไปรับจ้างใช้แรงงานตามเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ชลบุรี เป็นต้น อุตสาหกรรมส่วนมากจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  เช่น โรงงานทอผ้า โรงสีข้าว สำหรับรายได้เฉลี่ยของประชากรต่อหัวต่อปี ประมาณ 23,000 บาท

การเกษตรกรรม

  ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย มักจะใช้พื้นที่บริเวณแถบลุ่มแม่น้ำชี ซึ่งมีลักษณะเป็นที่ลุ่ม มีแม่น้ำชีไหลผ่าน  พืชเศรษฐกิจที่สำคัญๆ ได้แก่ ข้าว  มันสำปะหลัง เป็นต้น 

การพาณิชยกรรมและการบริการ

การประกอบการพานิชย์ ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะการค้าปลีก ค้าส่ง โดยมีสถานประกอบการพาณิชย์และการบริการ ดังนี่

ลำดับที่

ประเภทของกิจการและบริการ

จำนวน (แห่ง)

หมายเหตุ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ร้านขายของชำ

ร้านขายของใช้เบ็ดเตล็ด

ร้านขายเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ร้านเสริมสวย

ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ไฟฟ้า

ร้านจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง

ปั๊มน้ำมัน และปั๊มแก๊ส

บริการให้เช่าภาพยนตร์ วีดีโอ

ร้านขายโลงศพ

โรงงานจำหน่ายสิ่งทอ

โรงสี

114

2

2

2

1

2

4

1

1

4

14

 

 

ที่มา งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย

การท่องเที่ยว

อำเภอบ้านไผ่ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ๆ ได้แก่

1.    ภาพจิตรกรรมฝาผนัง มีอยู่ 2 แห่ง คือ แห่งแรกวัดสนวนวารีพัฒนาราม บ้านหัวหนอง ตำบลหัวหนอง และอีกแห่งหนึ่งคือที่วัดมัชฌิมาวิทยาราม บ้านลาน ตำบลบ้านลาน

2.    แก่งละว้า ซึ่งเป็นแก่งน้ำจืดขนาดใหญ่  เป็นแหล่งเพาะพันธ์ปลาธรรมชาติ และที่อยู่อาศัยของนกนานาชนิด

3.    วัดมงคลหลวง ตั้งอยู่ที่ บ้านเมืองเพีย ตำบลเมืองเพีย  ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐานเป็นพระประธานอยู่ ประชาชนนิยมเรียกว่า พระเจ้าใหญ่  (เป็นองค์พี่ของพระเจ้าผือบัง)  แต่ทางราชการเรียกว่า พระมงคลหลวง เป็นพระพุทธรูปที่ประชาชนชาวบ้านไผ่และประชาชนทั่วไปเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ดังนั้นชาวบ้านเมืองเพียและใกล้เคียงจึงได้กำหนดเอาวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี เป็นวันนมัสการและนับถือกันมาช้านาน

4.    วัดบูรณสิทธิ์ บ้านหนองร้านหญ้า ตำบลหัวหนอง บรรยากาศภายในวัดเงียบสงบ มีสระน้ำขนาดใหญ่ เป็นที่ปล่อยปลานานาชนิด มีพระอุโบสถที่สวยงาม เป็นที่ประดิษฐาน พระเจ้าใหญ่ผือบัง เป็นพระประธานปูนปั้น ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก เช่นเดียวกับพระเจ้าใหญ่วัดมงคลหลวง

5. รอยพระพุทธบาทหินลาด ตั้งอยู่ที่บ้านหนองตับเต่า ตำบลป่าปอ อยู่ภายในวัดพระพุทธบาทหินลาด นอกจากจะได้ชมรอยพระพุทธบาทหินลาดแล้ว ยังจะได้พบกับบ่อหินหรือส่างหิน ที่มีน้ำใสสะอาดขังอยู่ สันนิษฐานว่าสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 2,000 ปี

6. วัดป่าฟ้าระงึม ตั้งอยู่ที่บ้านหัวหนอง ตำบลหัวหนอง ตั้งอยู่บนโนนหิน มีเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ มีต้นไม้ใหญ่ร่มครื้ม มีเสมาหลัก 8 เสา  ฝังอยู่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก เวลาฟ้าร้องจะมีเสียงครืนๆเหมือนเสียงฟ้าครวญ

7. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ตั้งอยู่ภายในวัดศิริโสภณ เป็นศูนย์กลางเพื่อการศึกษา คนคว้าด้านวิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์

8. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ข้างถนนแจ้งสนิท  ห่างจากตัวอำเภอบ้านไผ่ ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 6 กิโลเมตร ตั้งขึ้นโดยแนวความคิดของ ส.ส.นายแพทย์เปรมศักดิ์ เพียยุระ, นักธุรกิจ ชาวตลาดบ้านไผ่ และพ่อค้าประชาชน

การปศุสัตว์

ลักษณะการประกอบอาชีพปศุสัตว์ของประชากร ส่วนใหญ่ยังเป็นลักษณะการเลี้ยงไว้เพื่อการยังชีพ ผลผลิตทางการปศุสัตว์ส่วนใหญ่ได้ผลไม่ดีมากนัก เนื่องจากขาดการส่งเสริม และขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย สัตว์ที่เลี้ยงได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ห่าน