องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

  การตั้งถิ่นฐานของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย มีรูปแบบสัมพันธ์กับลักษณะภูมิประเทศและโครงข่ายคมนาคม

  ประชากร     

จำนวนประชากรภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย มีทั้งหมด   9,641   คน แยกเป็นเพศชาย  4,764      คน เพศหญิง  4,877    คน มีครัวเรือนประมาณ      2,769    หลังคาเรือน

จำนวนประชากรแยกตามรายหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย

           ที่มา สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง     เดือน  มิถุนายน  2558

จำนวนครัวเรือนภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย มีจำนวนทั้งสิ้น 2,769 ครัวเรือน โดยมีจำนวนครัวเรือน แยกรายหมู่บ้าน  ดังนี้

 ที่มา สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง     เดือน  มิถุนายน  2558

  ศาสนาและวัฒนธรรม

  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีศาสนสถานในเขตพื้นที่จำนวน 9 แห่ง สภาวัฒนธรรมตำบล 1 แห่ง ดังนี้คือ

  1.  วัดมงคลหลวง         บ้านเมืองเพีย                             สร้างเมื่อ  พ.ศ. 2310

  2.  วัดโพธิ์ตาก              บ้านดู่ใหญ่                                 สร้างเมื่อ  พ.ศ. 2430

  3.  วัดบ้านขามเรียน       บ้านขามเรียน หมู่ที่ 12                สร้างเมื่อ  พ.ศ. 2446

  4.  วัดเขมาภิรมย์           บ้านขามเรียน หมู่ที่  12               สร้างเมื่อ  พ.ศ. 2450

  5.  วัดพันธนังศรี           บ้านชีกกค้อ                                สร้างเมื่อ  พ.ศ. 2483

  6.  วัดอุตมวารี              บ้านละว้า หมู่ที่ 5                       สร้างเมื่อ พ.ศ. 2484

  7.  วัดโพธิ์ชัย                บ้านละว้า หมู่ที่ 6 และ 10                       สร้างเมื่อ  พ.ศ. 2484

  8.  สภาวัฒนธรรมตำบลเมืองเพีย มีนายสา  เวียงวงษ์ เป็นประธานสภาฯ

การศึกษา  

การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ได้ดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายถ่ายโอนการจัดการศึกษา ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการในปีการศึกษา 2544 โดยให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

                                          

(ข้อมูล ณ วันที่ 10   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558)

 

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเมืองเพีย   มีนักเรียนที่เข้าเรียนในศูนย์การเรียนชุมชนประมาณ  90  คนโดยมีนางนารีรัตน์  นาคา เป็นครูประจำศูนย์การเรียน

กีฬาและนันทนาการ

ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย มีสนามกีฬา จำนวน 6 แห่ง และลานกีฬาจำนวน 6 แห่ง  ซึ่งตั้งอยู่ในโรงเรียนทั้ง  6 แห่ง

การสาธารณสุข

            ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย  มีสถานให้บริการทางด้านสาธารณสุข จำนวน  2  แห่ง  คือ

              1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ตำบลเมืองเพีย  ตั้งอยู่ที่บ้านเมืองเพีย   หมู่ที่ 1   โดยมีบุคลากรประจำสถานีอนามัย จำนวน 4คน ดังนี้คือ

                1.  นางประสพสุข       แก้วประสิทธิ์                  เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข  

                                                            ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ                                                                            ตำบลเมืองเพีย

2.  นางประภัสสร         ชาลีคาร                         นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

3.  นางบุษบา               หรบรรณ                      พยาบาลวิชาชีพ

4.   นายสมหมาย            ชาน้อย                                   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลละว้า  ตั้งอยู่ที่บ้านละว้า หมู่ที่  5     โดย มีบุคลากรประจำสถานีอนามัย จำนวน 3 คน ดังนี้คือ

1.  นายทินกร       แสงนิกุล                        นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

                                                               ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านละว้า

2.  นางมิ่งขวัญ       แสงนิกุล                     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

3.  นายหนาย               ทิทำ                      เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย  มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน คือสถานีตำรวจอำเภอบ้านไผ่ โดยได้ตั้งสถานีจุดตรวจ (ต. 04) บริเวณทางเข้าบ้านละว้า นอกจากนั้นยังมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ซึ่งทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยภายในตำบล อาทิ เช่น ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ งานบุญประจำปี  จำนวน  192 คน