องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
ส่วนการศึกษา

     
   -ว่าง-  
  หัวหน้าส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม  
     
  น.ส.ปิยะฉัตร อยู่เย็น  
   นักวิชาการศึกษา  
 
 
-ว่าง- น.ส.อรอนงค์ บุญขัน -ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก