องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
แผนพัฒนาห้าปี
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับ เพิ่มเติมแก้ไข ครั้งที่ 1/2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]130
2 แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 สรางความเขมแข็งชุมชน [ 23 เม.ย. 2563 ]118
3 แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 [ 23 เม.ย. 2562 ]135
4 แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 ส่วนที่ 1-4 [ 23 เม.ย. 2562 ]130
5 แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 การรักษาความสงบภายใน [ 23 มี.ค. 2562 ]113
6 แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 เคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย [ 23 มี.ค. 2562 ]120
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 [ 1 พ.ย. 2561 ]124
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 [ 1 พ.ย. 2561 ]138
9 แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 [ 23 เม.ย. 2561 ]110
10 แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 แผนงานเกษตร [ 23 เม.ย. 2561 ]112
11 แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น [ 23 เม.ย. 2561 ]109
12 แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 งานงบกลาง [ 23 เม.ย. 2561 ]119
13 แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 งานบริหารทั่วไป [ 23 เม.ย. 2561 ]125
14 แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 ซอมแซม ติดตั้ง และขยายเขตไฟฟาสาธารณะ [ 23 เม.ย. 2561 ]116
15 แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห [ 23 เม.ย. 2561 ]121
16 แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น [ 23 เม.ย. 2561 ]107
17 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) [ 10 ส.ค. 2558 ]110
18 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) [ 10 ส.ค. 2558 ]125