องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป    

ที่ตั้งและอาณาเขต 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย มีพื้นที่ 73.40 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศใต้ ประมาณ 46 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง 4 ตำบล คือ ตำบลหัวหนอง , ตำบลเปือยใหญ่ , ตำบลบ้านไผ่ และตำบลชนบท   ดังนี้

            ทิศเหนือ            จรด      ตำบลบ้านไผ่      อำเภอบ้านไผ่     จังหวัดขอนแก่น

            ทิศใต้                จรด      ตำบลเปือยใหญ่             กิ่งอำเภอโนนศิลา           จังหวัดขอนแก่น

            ทิศตะวันออก     จรด      ตำบลหัวหนอง   อำเภอบ้านไผ่     จังหวัดขอนแก่น

            ทิศตะวันตก       จรด      ตำบลชนบท        อำเภอชนบท     จังหวัดขอนแก่น

            เขตปกครอง     รวม 14 หมู่บ้าน คือ

            หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเพีย       ผู้ปกครอง          นางกาญจนา   อริยภักดี  ผู้ใหญ่บ้าน

            หมู่ที่ 2  บ้านเมืองเพีย     ผู้ปกครอง          นายสุขสัน    ปลัดกอง     ผู้ใหญ่บ้าน

            หมู่ที่ 3  บ้านขามเรียน     ผู้ปกครอง          นางสาวประยูร ฝ่ายสูน    ผู้ใหญ่บ้าน

            หมู่ที่ 4  บ้านดู่ใหญ่         ผู้ปกครอง          นายคำปาง        เบ้าสองสี           ผู้ใหญ่บ้าน

            หมู่ที่ 5  บ้านละว้า          ผู้ปกครอง          นายศุภสิทธิ์        ทิทา     ผู้ใหญ่บ้าน

            หมู่ที่ 6 บ้านละว้า          ผู้ปกครอง          นายสุรพงษ์        วงษ์ชารี กำนันเมืองเพีย

            หมู่ที่ 7 บ้านชีกกค้อ        ผู้ปกครอง          นายสุเทพ         จงคำ     ผู้ใหญ่บ้าน

            หมู่ที่ 8 บ้านเมืองเพีย     ผู้ปกครอง          นายมงคลชัย      พรมดวงดี          ผู้ใหญ่บ้าน

            หมู่ที่ 9 บ้านหนองนางขวัญ  ผู้ปกครอง     นายหนูการ        หมีตี     ผู้ใหญ่บ้าน

            หมู่ที่ 10  บ้านละว้า        ผู้ปกครอง         นางนาฎยา       พงษ์สีมา            ผู้ใหญ่บ้าน

            หมู่ที่ 11            บ้านดู่โพธิ์ตาก    ผู้ปกครอง          นายบุญจันทร์     สิมหลวง            ผู้ใหญ่บ้าน

            หมู่ที่ 12 บ้านขามเรียน    ผู้ปกครอง          นายวานิช          ตุ้มวัด    ผู้ใหญ่บ้าน

            หมู่ที่ 13 บ้านชีกกค้อ       ผู้ปกครอง          นายสงัด            จันทร์เต็ม           ผู้ใหญ่บ้าน

            หมู่ที่ 14            บ้านคามวารี                   ผู้ปกครอง          นายหนูไกร  ป่าเกลือ        ผู้ใหญ่บ้าน

          ลักษณะภูมิประเทศ

                        พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ทางด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ ส่วนมากจะเป็นที่ราบใช้ในการทำนา แต่เฉพาะทางด้านทิศเหนือส่วนมากจะเป็นดินเอียด (ดินเค็ม) ซึ่งบริเวณนี้ใช้เป็นแหล่งต้มเกลือสินเธาว์สำหรับส่งส่วยและขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้า ส่วนทางทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นที่เนินสลับกับที่ราบ ที่เนินใช้ทำไร่ ทำสวน ส่วนที่ราบใช้ทำนา         

            ลักษณะภูมิอากาศ

                         องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อยู่ในเขตอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย         มีสภาพอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ฤดูฝนจะมีฝนตกปานกลาง ฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนมากนัก ฤดูหนาวอากาศไม่หนาวมากนัก จึงนับได้ว่าเป็นอำเภอและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม และเอื้ออำนวยต่อการประกอบอาชีพพอสมค

            ลักษณะอากาศ แบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน             เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายนของทุกปี จะมีอากาศร้อนอบอ้าว อูณหภูมิโดยเฉลี่ย   3537 องศาเซลเซียส

ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเดือนกันยายนของทุกปี จะมีฝนตกค่อนข้างน้อย  อูณหภูมิโดยเฉลี่ย  2025 องศาเซลเซียส

ฤดูหนาว    เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม เดือนมกราคมของทุกปี อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็น  อูณหภูมิโดยเฉลี่ย 1415 องศาเซลเซียส