องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
กองคลัง

     
  นางอิงประภา  มูลกัน  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
 
 
 
น.ส.ดวงใจ จูมพันธ์ นางภานุมาศ มีโคดง นางอัญชลี ลาดลงเมือง
เจ้าพนักงานการเงิน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานพัสดุ
 
 
 นางอาภาพร สันหนัง -ว่าง-
 นางสาวมยุรี  เทศน้อย
 ผช.จพง.การเงิน  ผช.จพง.พัสดุ ผช.จพง.จัดเก็บรายได้