องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
สภา อบต.

ชุติเดช สูงเพีย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วิไลวรรณ บุญสิทธิ์ ทองปน สมหลวง
 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


ชนิดา เทศน้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๑
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๒

สุนิตสาฝ่ายสูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๓
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๔


 สมจิตต์ ป่าเกลือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๕
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๖
 ดวงพร สิงคลีบุตร เอกไมย์ ทันมัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๗
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๘
โสภา เฉยกลาง สุรพล โสพาจิตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๙
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๑๐

หนูกัณ มาศรี วาณิชย์ ตุ้มวัด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๑๑
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๑๒

บัณฑิตย์ ขาวภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๑๓
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๑๔