วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงผิวจราจรหินคลุก(ถนนดอนปู่ตา) บ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (จ่ายเงินสะสม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลงผิวจราจรหินคลุก(ถนนคันคูกุดละว้า) บ้านละว้า หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (จ่ายเงินสะสม2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลงผิวจราจรหินคลุกคันคูกุดละว้าจำนวน 3 จุดบ้านละว้า หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (จ่ายเงินสะสม2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  พ.ย. 2566
จ้าง จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 1 (418,000) (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดู่ใหญ่ หมู่ที่4 (238,000)(จ่ายขาดเงินสะสม)(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างTOR และ ใบปร.4 ปร.5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ย. 2566
ซื้อได้จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)จำนวน 28 รายการ เป็นเงิน12,802.-บาท(รายละเอียดตามเอกสารท้ายร่างTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
ซื้อได้จัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งติดตั้ง ณ ลานกีฬา หนองสระบัว บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 1,2,8 จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 200,000.-บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 10(จ่ายเงินสะสม 66) 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง