วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ข้อบัญญัติงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย (ข้อบัญญัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หน้าสำนักงาน อบต.เมืองเพีย (รายละเอียดตามร่างขอบเขตงาน TOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
จ้างได้จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลงานสงกรานต์ระหว่างวันที่11-17เมษายน 2567จำนวน3 รายการดังนี้1.ป้ายไวนิลขนาด1x3เมตร(ป้ายเล็ก)จำนวน6ป้ายๆละ600บาทเป็นเงิน3,600.-บาท2.ป้ายไวนิลขนาด2.5x3เมตร(ป้ายใหญ่)จำนวน1ป้ายๆละ1,500บาทเป็นเงิน1,500.-บาท3.ป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ขนาด1.2x2.4เมตรจำนวน6ป้ายๆละ900บาทเป็นเงิน5,400.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อได้จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย)จำนวน20ถังๆละ3,300.-บาทเป็นเงิน 66,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  มิ.ย. 2567
ซื้อได้จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิาสุนัขบ้า จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน36,109.-บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
ซื้อได้จัดซื้อแบตเตอร์รี่ขนาด120AM.และขั่วแบตเตอร์รี่ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.แบตเตอร์รี่ขนาด120AM.จำนวน 2 ตัว ๆละ3,500บาท เป็นเงิน7,000.-บาท 2. ขั่วแบตเตอร์รี่ แพ็คคู่ จำนวน 2 แพ็คๆละ125.-บาท เป็นเงิน 250.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,250.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
ซื้อได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 16,385.-บาท ดังนี้ 1.สายTHW1/25 จำนวน 50เมตรๆละ110บาทเป็นเงิน 5,500บาท 2.สายVAFไทยูเนียนม้วน100เมตรขนาด2/2.5เมตร จำนวน 1 ม้วนๆละ1,885บาท 3.บัลลาส 36W จำนวน 100 ชัิ้นๆละ90 เป็นเงิน 9,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,385 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
ซื้อได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า(กองช่าง)จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 30,587.-บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง