องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

     
  นายไพโรจน์ ไกรเสน  
  ปลัดอบต.
 
   
 
  พันจ่าโท เฉลิมโรจน์ พระสุรัตน์  
   รองปลัดอบต.  
     
  นางศศิมา ดอนประทุม
 
   หัวหน้าสำนักปลัด  
นางสาวปาริชาติ  ราชบุญเรือง


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

     
น.ส.วิจัย เพียรแก้ว
 น.ส.อรนุช กองน้ำ  นางศิริพร จิตบรรจง
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นักพัฒนาชุมชน นักจัดการงานทั่วไป
น.ส.ปัทมวรรณ โพธิ์งาม
   
นางสาวปัทมวรรณ  โพธิ์งาม
นางสาวอภิญญา  แปน้อย
นางสุดสวาท ราชบัณฑิต
 นิติกร นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าพนักงานธุรการ
จ.อ.ทองพัก  จันทศร
 นายปัญญาพล ชาวระ นายสรายุทธ์  สุคนธ์คันธชาติ
จพง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ลูกจ้างประจำ
ผช.นักวิเคราะห์
   
-ว่าง-
-ว่าง-
ผช.นักพัฒนาชุมชน
 ผช.เจ้าพนักงานธุรการ ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
   
นายพนมไพร เพียสุวรรณ นายสายฝน  พงษ์สีมา
นายอภิสิทธิ์ ป่าเกลือ
พนักงานสูบน้ำ พนักงานสูบน้ำ พนักงานสูบน้ำ
 
 
 
นายปรีชา เทียบเฮียง นายทิลายุจ  นุ่นทิพย์
นางอังสนา ดีมา
 พนักงานขับรถขยะ พนักงานขับรถ
  แม่บ้าน