องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
หลักเกณฑ์มาตรการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 1 เม.ย. 2565 ]149
2 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตําแหน่ง) [ 1 เม.ย. 2565 ]141
3 ประกาศ ก.ถ.เรื่อง การกําหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 เม.ย. 2565 ]199
4 ระกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 1 เม.ย. 2565 ]151
5 ประกาศ กถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด7 การรักษาวินัย หมวด8 การอุทรธ์ และหมวด9 การร้องทุกข์) [ 1 เม.ย. 2565 ]149
6 หลักเกณฑ์การสร้างกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานใน อบต.เมืองเพีย [ 25 ก.พ. 2564 ]204
7 หลักเกฌฑ์การเลื่อนขั้น [ 25 ก.พ. 2564 ]197
8 หลักเกณ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 [ 18 พ.ค. 2563 ]199
9 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 [ 1 พ.ค. 2563 ]195
10 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 [ 1 พ.ค. 2563 ]215