องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ [ 9 เม.ย. 2567 ]16
2 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.พ. 2563 ]238
3 คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 20 ก.พ. 2563 ]220
4 คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.พ. 2563 ]206
5 คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน และการบัญชี [ 20 ก.พ. 2563 ]210
6 คู่มือการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล [ 20 ก.พ. 2563 ]218
7 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 20 ก.พ. 2563 ]221
8 คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร [ 20 ก.พ. 2563 ]246
9 การแก้ไขและยกเลิกคำสั่ง [ 20 ก.พ. 2563 ]254
10 ตัวอย่าง รหัสครุณฑ์ [ 20 ก.พ. 2563 ]208
11 ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ 20 ก.พ. 2563 ]218
12 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ [ 20 ก.พ. 2563 ]191
13 คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ [ 20 ก.พ. 2563 ]208
14 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2563 ]191
15 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 20 ก.พ. 2563 ]235
16 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 18 ก.พ. 2563 ]234
17 มาตรฐานการให้บริการงานคลัง/พัสดุ [ 18 ก.พ. 2563 ]259
18 หลักเกณฑ์การรายงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน [ 18 ก.พ. 2563 ]194
19 แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน [ 18 ก.พ. 2563 ]236
20 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 17 ก.พ. 2563 ]252
 
หน้า 1|2