องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

            มุ่งสู่การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ประชาชนมีคุณธรรมนำความรู้ สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการ  ก้าวทันเทคโนโลยี ชุมชนเข้มแข็ง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการจัดการอย่างสมดุลและยั่งยืน

 

พันธกิจ (Mission)

(1)   พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตราฐานและมีประสิทธิภาพ

(2)   พัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี

(3)   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

(4)   พัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนระบบการให้บริการทางด้านสาธารณสุข การกีฬาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

(5)   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย เพื่อการบริหารงานและการบริการประชาชน

(6)   ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(7)   พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

(8)   พัฒนาเศรษฐกิชุมชน โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยวให้เข้มแข็งและแข่งขันได้

(9)   พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุล และเกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน