องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย

 
นายสุรพงษ์ วงษ์ชารี
นายกองการบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย
โทร : ๐๖๑-๑๒๘๔๕๙๐
 


นายสมหวัง ป่าโพธิ์ขัน
นายสนอง ฝ่ายศูนย์
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย คนที่ ๑
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย คนที่ ๒
โทร : ๐๖๑-๐๖๑๗๕๓๑ โทร : ๐๖๑-๙๕๒๓๘๖๒
   
 
นายทวีศักดิ์ ฉิมหลวง
 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย
                                 โทร :   ๐๘๙-๒๗๘๑๘๖๓                          
 
 
 
 
นายไพโรจน์  ไกรเสน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย
 โทร : ๐๘๑-๗๓๙๙๖๑๔
 
 
 
 
นายไชยรัตน์ รัตนวงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย
โทร : ๐๘๑-๗๓๙๙๖๑๔