องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง


ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ดำเนินการจัดทำ”โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง” แก่บุคลากรในสังกัด ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ อสม. กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ เพื่อป้องกันตนเองมิให้สัมผัสกับโรค โดยการหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะและไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยไอหรือจาม รวมถึงประชาชนทุกครัวเรือนสามารถจัดทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เอง
2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18