องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย รับการประเมินระดับ A ประเภทหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 นายสุรพงษ์ วงษ์ชารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย พร้อมด้วยนางศศิมาพร ดอนประทุม หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ได้เข้ารับเกียรติบัตรจากนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประเภทหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง (ชั้น 1) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)

2022-09-15
2022-09-13
2022-09-09
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-23
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-09