องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเข้าแถวเคารพธงชาติ การจัดอาหารกลางวัน และกิจกรรมอื่นๆของ ศพด. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีความพร้อม ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา

2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18
2023-09-18