องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


ประชุมอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (LCT) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (LCT) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวฯ เมื่อวันที่  11  กันยายน  พ.ศ. 2566  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย

2023-09-18
2023-09-18
2023-09-11
2023-09-05
2023-09-01
2023-08-25
2023-08-16
2023-08-12
2023-07-28
2023-07-21