องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.muangpere.go.th
 
 
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม