องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.muangpere.go.th
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบุคมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 [ 20 ก.พ. 2563 ]10
2 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 [ 20 ก.พ. 2563 ]12
3 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบุคมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 (ที่ กค 0409.2/ว123 ลว.14 พ.ย.2561) [ 20 ก.พ. 2563 ]12
4 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบุคมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 (ที่ กค 0409.2/ว23 ลว.19 มี.ค.2562) [ 20 ก.พ. 2563 ]11
5 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบุคมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 (ที่ กค 0409.2/ว118 ลว.9 ต.ค.2562) [ 20 ก.พ. 2563 ]10