องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.muangpere.go.th
 
 
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 [ 20 ก.พ. 2563 ]11
2 พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 [ 20 ก.พ. 2563 ]10
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 [ 20 ก.พ. 2563 ]14
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้สถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2551 [ 20 ก.พ. 2563 ]14