องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.muangpere.go.th
 
 
สำนักปลัด
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 [ 20 ก.พ. 2563 ]11
2 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 [ 20 ก.พ. 2563 ]11
3 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 [ 20 ก.พ. 2563 ]10
4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 18 ก.พ. 2563 ]11
5 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 [ 18 ก.พ. 2563 ]12
6 พระราชบัญญัติกำหนดแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 18 ก.พ. 2563 ]12
7 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 [ 18 ก.พ. 2563 ]11
8 พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 18 ก.พ. 2563 ]9
9 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 [ 18 ก.พ. 2563 ]12
10 พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 [ 18 ก.พ. 2563 ]12
 
หน้า 1|2