องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.muangpere.go.th
 
 
 


หัวหน้าส่วน ประชุมงานป้องกันฯกู้ชีพ อบต.เมืองเพีย


รองนายก อบต.เมืองเพีย หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยทีมงานป้องกันฯกู้ชีพ ประชุมซักซ้อมแผนการดำเนินงาน ประจำปี