องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.muangpere.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563


ด้วย ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้มีดำริให้กระทรวงมหาดไทย ประสานจังหวัด อำเภอ จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบล ทุกแห่ง อย่างน้อยแห่งละ 50 คน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ มีนาคม พ.ศ. 2563  แก่ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่