องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.muangpere.go.th
 
 
 


ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ ๒


เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่น ที่ ๒ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยเชิญผู้สูงอายุในตำบลเมืองเพีย มาร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ และปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ ๑ ที่ผ่านมานั้น พร้อมกับแนวทางแก้ไข เพื่อจะได้จัดทำหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ