วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ย. 2565
จ้างโครงการขยายเขตท่อส่งน้ำ สถานีสูบน้ำบ้านละว้า หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างโครงการติดตั้งป้ายแนวแขตพื้นที่ อบต.เมืองเพีย ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว แบบ น2 (1ชุด 4 แผ่นป้าย) จำนวน 4 จุด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างที่เก็บวัสดุและครุภัณฑ์ บ้านละว้า หมู่ที่ 6 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างขอบข่ายเขตงาน TOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 20 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างขอบข่ายเขตงาน TOR)
21  ต.ค. 2565
ซื้อถังขยะพลาสติกขนาด 120 ลิตร มีฝาปิด,มีเชือกร้อยหูหิ้ว,เจาะรูก้นถังพร้อมพ่นข้อความที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามร่างของเขตงาน TOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
ซื้อสารส้มใสก้อน ชั้น 1 (มี มอก.) จำนวน 2,000 กิโลกรัมๆละ 18 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดู่ใหญ่ หมู่ที่ 4 (ข้อบัญญัติงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู๋ที่ 2(ข้อบัญญัติงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง