วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(รถกู้ชีพ) ทะเบียน กร 8462 ขอนแก่น ให้ใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงิน13,211.29บาท(รายละเียดตามเอกสารแนบท้ายร่างTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างได้จ้างเหมาบรรจุถังน้ำยาดับเพลิงเคมี (งานป้องกันและบบรเทาสาธารณภัย) ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 32 ถังๆละ800บาท เป็นเงิน 25,600.-บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อได้จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) รุ่น FUJI 202877 จำนวน 3 ตลับๆละ 3,500 บาท เป็นเงิน 10,500.-บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อได้จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา)เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองคการบริิหารส่วนตำบลเมืองเพีย จำนวน 22 รายการ เป็นเงิน 15,931.-บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานกู้ชีพเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย เป็นเงิน 7,185.-บาท(รายละเอียดตามร่างขอบข่ายเขตงานTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อได้จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับศูนย์เด็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียจำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 13,185.-บาท เพื่อให้เพียงพอต่อการจัดการภายในหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อได้จัดวัสดุสำนักงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย จำนวน 33 รายการ เป็นเงิน 17,299.-บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อได้จัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษ(กองช่าง)จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 9,540.-บาท 1.กระดาษA4 จำนวน 30รีมๆละ 128 บาทเป็นเงิน 3,840บาท 2.กระดาษA3 จำนวน 20 รีมๆละ 285 เป็นเงิน 5,700.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านละว้า เป็นเงิน 8,530 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานกู้ชีพเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย เป็นเงิน 7,185.-บาท(รายละเอียดตามร่างขอบข่ายเขตงานTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง