วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2564
ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 12 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเผ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 9 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 5 รายการ (รายละเอีดยตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโพนใหญ่ บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 240 ลูกบาศ์กเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายแยกหนองมาบ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 240 ลูกบาศกเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)(รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที่กระทรวง ICT กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรศัพท์วงจรปิด CCTV (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายและร่างขอบเขตงาน TOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง