วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ต.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขามเรียน หมู่ที่ 12 (จ่ายขาดเงินสะสม2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 1ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น(จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 6,955.-บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬามีเครื่องออกกำลังกายบ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 1,2,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2566
ซื้อได้จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กก./ถุง จำนวน 2,000ถุงๆละ120 บาท เป็นเงิน 240,000.-บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อได้จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งและเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 21,500.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อได้จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งGS-35 ฮออนด้าจำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,500บาทและเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยานเดินตาม 5 แรง วงล้อใบตัด16 นิ้วจำนวน1เครื่องเป็นเงิน 12,000บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,500.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแยกเมืองเพียไปละว้า สาย ขก3084 บ้านเมืองเพีย -บ้านหนองแปน หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเพีย ช่วงที่ 1 กว้าง 7 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,950 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 7 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคา
8  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(รถกองช่าง)ทะเบียน ขม 2472 ขอนแก่น จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 15,695.83.-บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง