วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นผ่าน บ้านดู่ใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมุ่บ้าน บ้านดู่โพธิ์ตาก หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเพียอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านละว้า หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเพียอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาโครการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 7 (จ่ายเงินสะสม66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงผิวจราจรหินคลุก(ถนนดอนปู่ตา) บ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (จ่ายเงินสะสม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลงผิวจราจรหินคลุก(ถนนคันคูกุดละว้า) บ้านละว้า หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (จ่ายเงินสะสม2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลงผิวจราจรหินคลุกคันคูกุดละว้าจำนวน 3 จุดบ้านละว้า หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (จ่ายเงินสะสม2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง