วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคามวารี หมู่ที 14 ตำบลเมืองเพีย(เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองเพีย (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานลานคอนกรีตเสริมเหล็ก(สวนสุขภาพ) ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างได้จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ทะเบียน ผน 3158 ขอนแก่น ดังนี้ 1.เปลี่ยนแผ่นคลัทช์ จำนวน 1 แผ่น3,200.-บาท 2.เจียร์ โมเล์และรังคลัทช์ จำนวน 2 ข้าง เป็นเงิน 800 .-บาท 3.ค่าแรงช่าง เป็นเงิน 2,000 .- บาทรวมเป้นเงินทั้งสิ้น 6,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อได้จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ผ้าคลุมโต๊ะ)สำนักปลัดเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมและงานในพิธีจ่างๆของอบต.เมืองเพียจำนวน 1 0 ผืนๆละ 995บาท เป็นเงิน 9,950.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
จ้างได้จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอบต.เมืองเพีย (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,500.-บาท ดังนี้ 1. เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่พร้อมล้างทำระบบน้ำยา จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,500.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 15,250.-บาท ดังนี้ 1.ไฟสายยาง 1 ม้วนๆละ5,800บาท เป็นเงิน 5,800.-บาท2. ไฟกระพริบภายนอกLEDรวมทุกสี 20 ชุดๆละ 135 บาทเป็นเงิน 2,700.-บาท 3. ขั่วเกีลวพร้อมสายไฟระย้า1เมตรมี3ขั้วพร้อมสาย จำนวน50เมตรๆละ135บาทเป็นเงิน 6,750.-บาทรวมเห็นเงินทั้งสิ้น 15,250.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิกความความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 27,055.-บาท เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตรับผิดชอบของ อบต.เมืองเพีย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,300.-บาท ดังนี้ 1.สวิทแสงแดด จำนวน 2 ชุดๆละ 3,650 บาท เป็นเงิน 7,300.-บาท (เจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง