วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2561
จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน วันละ 21,000 บาท จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 42,000 บาท
21  พ.ค. 2561
จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน จำนวน 2 วันๆ ละ 21,000 บาท รวมเป็นเงิน 42,000 บาท
15  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 12 รายการ (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านชีกกค้อ หมูที่ 7 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บขยะ จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
ซื้อสารส้มใสก้อน ชั้น 1 และคลอรีนผง 65% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อสารส้ม จำนวน 1,000 กิโลกรัม ๆ ละ 18 บาท เป็นเงิน 18,000 และ คลอรีนผง 65% จำนวน 2 ๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท รวมเป็นเงิน 29,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง