วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขามเรียน หมู่ที่ 12 (ส้นที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เมืองเพียเกมส์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อชุดกีฬา จำนวน 180 ชุดๆละ 200 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เมืองเพียเกมส์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาและปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเพีย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมร่องระบายน้ำ บ้านละว้า หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน วันละ 21,000 บาท จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 42,000 บาท
21  พ.ค. 2561
จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน จำนวน 2 วันๆ ละ 21,000 บาท รวมเป็นเงิน 42,000 บาท