วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กร8462 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กย 157 ขอนแก่น จำนวน 4 เส้นๆละ3,600 เป็นเงิน 14,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการการดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขามเรียน หมู่ที่ 12 (เส้นที่1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง