วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั่วคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหนองสิมสาธารณะ บ้านคามวารี หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนถมดินพร้อมลงผิวหินคลุก บ้านดู่โพธิ์ตาก หมู่ที่ 11 (ตามแบบรายละเอียดแบบแปลนที่และประมาณการค่าจ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 200 ตัวๆ ละ 200 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด มี มอก. จำนวน 4 หลัง ๆละ 5,500 บาท รวมเป็นเงิน 22,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อซื้อเก้าอื้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว ๆละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อโต๊ะพับ ขนาด 24x72 นิ้ว จำนวน 20 ตัว ๆละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด มี มอก. จำนวน 4 หลังๆละ 5,500 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที จำนวน 6 เครื่องๆละ 9,500 บาท รวมเป็นเงิน 57,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 6 รายการ (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อ1.สารส้มในก้อน ชั้น 1 จำนวน 2,000 กิโลกรัมๆละ 18 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท2.คลอรีนผง 65% (1ถัง มีน้ำหนัก 50 กก.) จำนวน 4 ถังๆละ 5,500 บาท เป็นเงิน 22,000 บาทรวมเป็นเงิน 58,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง