วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน บ้านขามเรียน หมูที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายจำนวน 2 ป้าย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย และสติกเกอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อต้นไม้ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมปลูกไม้ผลเศรฐกิจพอเพียง ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนพร้อมลงผิวหินคลุก บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาสื่อมวลชน จ้างสื่อวิทยุ สื่อออนไลน์ ฯเพื่อประชาสัมพธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสินค้า OTOP และการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีมเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดู่ใหญ่ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำเสียในหมู่บ้าน บ้านขามเรียน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อชุด อปพร. จำนวน 47 ชุด (ในหนึ่งชุดประกอบด้วย ชุด อปพร. 1 ชุด ,รองเท้า,หมวกเข็มขัด,เสื้อใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง