วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จนำวน 8 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดู่ใหญ่ หมู่ที่ 4 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาซ๋อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน และถนนเพื่อการเกษตร พื้นที่บ้านดุ่ใหญ่ หมู่ที่ 4 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างโครงจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านและถนนเพื่อการเกษตร พื้นที่บ้านดู่โพธิ์ตาก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
ซื้อ1.จัดซื้อผ้าประดับ สีฟ้า และสีขาว ขนาด 60 หลา จำนวน 15 ม้วน ๆละ 1,850 บาท เป็นเงิน 27,750 บาท 2.จัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ สก. ขนาด 6090 ซม. จำนวน 50 ผืนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,250 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นทางระหว่าง หมู่ที่ 6 บ้านละว้า มายังบ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 9 (เส้นเรียบแก่งละว้า) (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดู่ใหญ่ หมู่ที่ 4 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 5,6,10 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สถานที่ภายในสำนักงาน อบต.เมืองเพีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง