วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ต.ค. 2561
จ้างโครงการถมดิน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
ซื้อจัดวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์รุ่น Brother TN-2380 จำนวน 2 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกและวางท่อน้ำ บ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 7,13 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทาง อบต.เมืองเพีย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน พื้นที่บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก พื้นที่บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 1,2,8 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน พื้นที่บ้านขามเรียน หมู่ที่ 3,12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างทำรั้วอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง