วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาเช่าชุด แต่งหน้าร ทำผมสำหรับนางรำ จำนวน 205 คนๆละ 450 บาท รวมเป็นเงิน 92,250 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำพานบายศรี (รายละเอียดตามที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 44 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 7 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำเสียในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 10 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงาน อบต.เมืองเพีย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขามเรียน หมู่ที่ 3,12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
จ้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,งานถมดินพร้อมปรับผิวลงหินคลุก บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 1 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง