วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด มี มอก. จำนวน 4 หลังๆละ 5,500 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที จำนวน 6 เครื่องๆละ 9,500 บาท รวมเป็นเงิน 57,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 6 รายการ (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อ1.สารส้มในก้อน ชั้น 1 จำนวน 2,000 กิโลกรัมๆละ 18 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท2.คลอรีนผง 65% (1ถัง มีน้ำหนัก 50 กก.) จำนวน 4 ถังๆละ 5,500 บาท เป็นเงิน 22,000 บาทรวมเป็นเงิน 58,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จนำวน 8 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดู่ใหญ่ หมู่ที่ 4 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาซ๋อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน และถนนเพื่อการเกษตร พื้นที่บ้านดุ่ใหญ่ หมู่ที่ 4 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างโครงจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านและถนนเพื่อการเกษตร พื้นที่บ้านดู่โพธิ์ตาก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
ซื้อ1.จัดซื้อผ้าประดับ สีฟ้า และสีขาว ขนาด 60 หลา จำนวน 15 ม้วน ๆละ 1,850 บาท เป็นเงิน 27,750 บาท 2.จัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ สก. ขนาด 6090 ซม. จำนวน 50 ผืนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,250 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง