วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อหมึกคอมพิวเเตอร์ จำนวน 2 รายการดังนี้1.หมีก HP Laserjet P 1102W จำนวน 2 กละอง ๆละ 2,700 บาท2.หมีก Canon LBP 600 (325) จำนวน 2 ตลับๆละ 2,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (รถดับเพลิง) ทะเบียน ผน.3185 ขอนแก่น เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลฯ จำนวน 12 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัดดุอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่ประจำรถกู้ชีพ จำนวน 11 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 10 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 1 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาขุลอกร่องน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านละว้า หมู่ที่ 5,6,10 (รายละเอียดตามแบบ ปร.4, ปร.5, ปร.6 ที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชัน จำนวน 1 คัน จำนวน 4 วันๆละ 23.000 บาท เพื่อเดินทางตามโครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิมประสิทธิภาพให้กับคณะผู้บริหารฯ อบต.เมืองเพีย (รายการเดินทางตามโครงการฝึกอบรมที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำเสียในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 372 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง