วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาสื่อมวลชน จ้างสื่อวิทยุ สื่อออนไลน์ ฯเพื่อประชาสัมพธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสินค้า OTOP และการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีมเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดู่ใหญ่ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำเสียในหมู่บ้าน บ้านขามเรียน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อชุด อปพร. จำนวน 47 ชุด (ในหนึ่งชุดประกอบด้วย ชุด อปพร. 1 ชุด ,รองเท้า,หมวกเข็มขัด,เสื้อใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั่วคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหนองสิมสาธารณะ บ้านคามวารี หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนถมดินพร้อมลงผิวหินคลุก บ้านดู่โพธิ์ตาก หมู่ที่ 11 (ตามแบบรายละเอียดแบบแปลนที่และประมาณการค่าจ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 200 ตัวๆ ละ 200 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด มี มอก. จำนวน 4 หลัง ๆละ 5,500 บาท รวมเป็นเงิน 22,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อซื้อเก้าอื้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว ๆละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อโต๊ะพับ ขนาด 24x72 นิ้ว จำนวน 20 ตัว ๆละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง