วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านขามเรียน หมู่ที่3 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อได้จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,800.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดู่โพธิ์ตาก หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านขามเรียน หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อประดับและตกแต่งสถานที่ฯ จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) รวมเป็นเงิน 13,230.-บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อธงไวนิล (ธงญี่ปุ่น) พร้อมโคลงเหล็ก พระบาทสมเ็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) พร้อมตารสัญลักษณ์ สมเด็จพระสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินีพร้อมตรสัญลักษณ์ ขนาดกว้าง 60 ยาว 180 เซ็นติเมตร จำนวน 50 ชุดๆละ 2,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายโนนเตาไห บ้านล้าว้า หมู่่ที่ 5 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง