วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน พื้นที่บ้านขามเรียน หมู่ที่ 3,12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างทำรั้วอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขุดรื้องร่องระบายน้ำและงานวางท่อระบายน้ำ บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 1,2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน บ้านขามเรียน หมูที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายจำนวน 2 ป้าย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย และสติกเกอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อต้นไม้ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมปลูกไม้ผลเศรฐกิจพอเพียง ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนพร้อมลงผิวหินคลุก บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง