วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์จำนวน 15 ตลับๆ ละ 3,300 บาท รวมเป็นเงิน 49,500 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 9 (รายละเอียดและประมาณการค่าใช้จ่ายตามที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการขุดลอกร่องน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส. จำนวน 10 ชุดๆละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
ซื้อ1.จัดซื้อสารส้มใสก้อน ชั้น 1 จำนวน 2,000 กิโลกรัมๆละ 18 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท2.จัดซื้อคลอรีนผง 65% (1 ถังมีน้ำหนัก 50 กก.) จำนวน 4 ถังๆละ 5,500 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนดิน บ้านดู่ใหญ่ หมู่ที่ 4 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด สำหรับกระดาษขนาด A3 (รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที่กระทรวงไอซีที กำหนด ตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาและคุณสมบัติตามที่กระทรวง ICT กำหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน 2 เครื่อง ๆ 14,990 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์จำนวน 10 ตลับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดู่ใหญ่ หมู่ที่ 4 (รายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง