วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ สมเด็จประเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 1.ธงชาติ จำนวน 800 ผืนๆละ 60 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท2.ธงประงดับพระฉายาลักษณ์ ร.10 จำนวน 800 ผืนๆละ 60 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านขามเรียน หมู่ที่ 3 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณลานกีฬาหนองสิมสาธารณะ บ้านละว้า หมู่ที่ 14 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 8 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) รวมเป็นเงิน 97,880 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อสารส้มก้อนใสชั้น 1 จำนวน 1,000 กก.ๆละ18 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท และคลอรีนผง 65% (1 ถังมีน้ำหนัก 50 กิโลกรัม) จำนวน 2 ถังๆละ 5,500 เป็นเงิน 11,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำหนองนางขวัญ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างโครงการกรุงทางถางป่าบุกเบิกยกระดับดินตามแนวเขตที่ดินสาธารณะของ อบต.เมืองเพีย ฝั่งทิศตะวันตก (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์จำนวน 4 กล่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์จำนวน 5 ตลับๆละ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง