วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขามเรียน หมู่ที่ 3,12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
จ้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,งานถมดินพร้อมปรับผิวลงหินคลุก บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 1 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำเสียในหมู่บ้าน บานขามเรียน หมู่ที่ 12 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 15 บ่อ ความยาม 240 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ขั้น จำนวน 1 คัน ๆละ 10,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาแต่งหน้า ทำผม สำหรับนางรำ จำนวน 50 คนๆละ 70 บาท รวมมเป็นเงิน 12,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 5,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 9 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง