วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ม.ค. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาขุลอกร่องน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านละว้า หมู่ที่ 5,6,10 (รายละเอียดตามแบบ ปร.4, ปร.5, ปร.6 ที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชัน จำนวน 1 คัน จำนวน 4 วันๆละ 23.000 บาท เพื่อเดินทางตามโครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิมประสิทธิภาพให้กับคณะผู้บริหารฯ อบต.เมืองเพีย (รายการเดินทางตามโครงการฝึกอบรมที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำเสียในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 372 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาเช่าชุด แต่งหน้าร ทำผมสำหรับนางรำ จำนวน 205 คนๆละ 450 บาท รวมเป็นเงิน 92,250 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำพานบายศรี (รายละเอียดตามที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 44 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 7 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำเสียในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 10 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงาน อบต.เมืองเพีย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง