วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บขยะ จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อกระดาษ A4 80-500 AA จำนวน 50 รีม ๆละ 119 บาท เป็นเงิน 5,950 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ HP Lascricy P 1102W จำนวน 2 กล่องๆละ 3,200 บาท รวมเป็นเงิน 6,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
ซื้อจัดหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) รวมเป็นเงิน 19,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อธงชาติ จำนวน 800 ผืนๆละ 60 บาท และ ธงตราสัญลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อธงไวนิล (ธงญี่ปุ่น) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 จำนวน 50 ชุดๆละ 1,950 บาท เป็นเงิน 97,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างเหมารถยนต์พร้อมประดับตกแต่งให้สวยงามเพื่อใช้ร่วมขบวนแห่ ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่ข้าวพันก้อน ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาเวทีกลาง พร้อมดนตรีเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่งข้าวพันก้อนประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างจ้างจัดทำพานข้าวพันก้อน จำนวน 4 พาน เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีแห่ช้างพันก้อน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จัดซื้อธงไวนิล (ธงญี่ปุ่น)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัฐที่ 10 จำนวน 10 ชุดๆละ 1,950 บาท เป็นเงิน 97,500 บาท