วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์จำนวน 10 ตลับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดู่ใหญ่ หมู่ที่ 4 (รายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อน้ำเสียในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 6 (รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมโรงซ่อมแซมเก็บรักษาเครื่องสูบน้ำภายในสำนักงาน อบต.เมืองเพีย (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อหมึกคอมพิวเเตอร์ จำนวน 2 รายการดังนี้1.หมีก HP Laserjet P 1102W จำนวน 2 กละอง ๆละ 2,700 บาท2.หมีก Canon LBP 600 (325) จำนวน 2 ตลับๆละ 2,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (รถดับเพลิง) ทะเบียน ผน.3185 ขอนแก่น เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลฯ จำนวน 12 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัดดุอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่ประจำรถกู้ชีพ จำนวน 11 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 10 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 1 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง