วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังบ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 2 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ Network ราคา 7,900 บาท จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ๋อมแซมรถเข็นผู้ป่วยให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 19 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)เป็นเงิน 31,890 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 บาท (รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านและวางท่อระบายน้ำ บ้านละว้า หมู่ที่ 5 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้างภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อ1.จัดซื้อสารส้มใสก้อน ชั้น 1 (มี มอก.) จำนวน 100 กิโลกรัมๆละ 18 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท2.จัดซื้อคลอรีนผง 65% (1 ถังมีน้ำหนัก 50 กิโลกรัม) จำนวน 2 ถัง ๆละ 5,500 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้อ1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ราคา 9,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง