วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2562
จ้างจ้างจัดทำพานข้าวพันก้อน จำนวน 4 พาน เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีแห่ช้างพันก้อน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จัดซื้อธงไวนิล (ธงญี่ปุ่น)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัฐที่ 10 จำนวน 10 ชุดๆละ 1,950 บาท เป็นเงิน 97,500 บาท
10  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ สมเด็จประเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 1.ธงชาติ จำนวน 800 ผืนๆละ 60 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท2.ธงประงดับพระฉายาลักษณ์ ร.10 จำนวน 800 ผืนๆละ 60 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านขามเรียน หมู่ที่ 3 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณลานกีฬาหนองสิมสาธารณะ บ้านละว้า หมู่ที่ 14 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 8 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) รวมเป็นเงิน 97,880 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อสารส้มก้อนใสชั้น 1 จำนวน 1,000 กก.ๆละ18 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท และคลอรีนผง 65% (1 ถังมีน้ำหนัก 50 กิโลกรัม) จำนวน 2 ถังๆละ 5,500 เป็นเงิน 11,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำหนองนางขวัญ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างโครงการกรุงทางถางป่าบุกเบิกยกระดับดินตามแนวเขตที่ดินสาธารณะของ อบต.เมืองเพีย ฝั่งทิศตะวันตก (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง