วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 9 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อ1.จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-9 จำนวน 2 ตัวๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 2.จัดซื้อโต๊ทำงานระดับ 7-9 จำนวน 21ตัวๆละ 7,000 บาท เป็นเงิน 7,000 บาทรวมเป็นเงิน 12,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบตู้ทึก 2 บานเปิด จำนวน 4 หลัง ๆละ 5,500 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียติ ต้นไม้ทั้งหมด จำนวน 1,900 ต้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาตัดชุด อปพร. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (เสื่อใน,หมวก,รองเท้า,เข็มขัด) จำนวนทั้งหมด 34 ชุดๆละ 2,000 บาท 68,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถรับ-ส่ง อปพร.เป็นรถปรับอากาศ ป.2 จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ทะเบียน 10-3870 เดินทาง จาก อบต.เมืองเพีย ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ไปที่ วิทยาป้องกัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และเดินทางกลับในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 รวมเป็น 2 เที่ยว ไป-กลับ เที่ยวละ 9,000 บาท รวมเป็นเงิน 18,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำบ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 13 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำเสีย บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระกียรติ ขนาดใหญ่ ซุ้มตั้งพื้น งานประติมากรรมหล่อไฟเบอร์กลาส ขนาดโดยรวมสูงไม่น้อยกว่า 5.5 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 9 เมตร พร้อมติดตั้ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง