วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 9 บริเวณหน้าบ้านนายบุญมา ไปบ้านนางบุษบา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 89 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 356 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชีกกค้อ หมูที่ 7 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 46 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 184 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำเสียในหมู่บ้าน บ้านดู่โพธิ์ตาก หมู่ที่ 11 ท่อขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 8 บ่อ รวมความยาว 175 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 11 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดังนี้1.สายดูดน้ำ 3 นิ้ว 24 เมตรๆละ 280 บาท เป็นเงิน 6,720 บาท2.หัวกะโหลก 3 น้ิว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุดๆละ 1,870 บาท3.ไฟฉาย 2 อัน ๆละ 380 บาท เป็นเงิน 760 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำเสียในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 10 (รายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.เมืองเพียกำหนด ) พร้อมติดตั้งป้ายจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขามเรียน หมู่ที่ 3 (รายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.เมืองเพีย กำหนด และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง