วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุในการผลิตน้ำประปาดังนี้1. ทรายกองขนาด เบอร์ 4 จำนวน 7 คิวๆ ละ 9,000 บาท2.กรวดกรองขนาดเม็ดขนุน จำนวน 4 คิวๆละ 9,000 บาท( 1 คิวมีปริมาณไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม)รวมเป็นเงิน 99,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 13 กล่อง ๆละ 3800 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์ Samsung MLT-D116 จำนวน 5 กล่องๆละ 3,200 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมสร้างยกระดับผิวถนนเทคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขามเรียน หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 51 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. เมืองเพีย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมสร้างยกระดับผิวถนนเทคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อนกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เป็นเงิน 29,980 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ Samsung MLT- D116 จำนวน 4 กล่อง ๆละ 3,200 บาท รวมเป็นเงิน 12,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำเสียในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 2 ท่อขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 7 บ่อ รวมความยาว 160 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถมดินคืนสภาพถนนและคันคลองจากเหตุอุทกภัย พายุโพดุล (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำเสียในหมู่บ้าน บ้าบละว้า หมู่ที่ 10 ท่อขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 8 บ่อ รวมความยาว 180 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง