วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.พ. 2563
จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนลูกรังเป็นถนหินคลุก บ้านขามเรียน หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเพีย ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,040 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 520 ลูกบาศก์เมตร (ถนนสายนี้มีความยาว 6,000 เมตร) (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก บ้านดู่ใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเพีย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,375 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.10 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 550 ลูกบาศก์เมตร (ถนนสายนี้มีความยาว 3,000 เมตร) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเพีย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4,900 เมตร หนา 0.10 เมตร ใช้ปริมาตรลูกรัง 1,960 ลูกบาศก์เมตร (ถนนสายนี้มีความยาว 7,000 เมตร) (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านขามเรียน หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเพีย ขนาดกว้่าง 4 เมตร ยาว 4,900 เมตร หนา 0.10 เมตร ใช้ปริมาตรลูกรัง 1,960 ลูกบาศก์เมตร (ถนนสายนี้มีความยาว 6,000 เมตร) (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 8 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.เมืองเพีย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำเสียในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 10 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.เมืองเพีย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ BROTHER TN-2380 จำนวน 3 กล่องๆละ 3,200 บาท เป็นเงิน 9,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 250 ชุดๆละ 50 บาท เป็นเงิน 12,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ Fuji xerox รุ่น Docuprint CP305 สีดำ 4 กล่อง,สีฟ้า 2 กล่อง,สีเหลือง 2 กล่อง,สีชมพู 2 กล่อง รวมทั้งหมด 10 กล่องๆละ 3,800 บาท เป็นเงิน 38,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง