วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลงผิวจราจรหินคลุก บ้านละว้า หมู่ที่ 5 ไปบ้านดอนดู่ ตำบลศรีบุญเรือง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ใช้ปริมาณหินคลุก 480 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ปรับปรุงถนนลงผิวจราจรหินคลุก บ้านละว้า หมู่ที่ 5 ไปบ้านดอนดู่ ตำบลศรีบุญเรือง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา เฉลี่ย0.10 เมตร ใช้ปริมาณหินคลุก 480 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
30  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียจำนวน 2 รายการ เป็นเงิน13,895.02บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนและฝาบ่อพักที่ชำรุดภายในตำบลเมืองเพีย บ้านละว้า หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 10 ,บ้านดู่ใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถมดินคันคูกุดละว้าเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
ซื้อ1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล ราคา 23,000 บาท 2. เครื่องพิมพ์ Multifunciton แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Pritnter) ราคา 7,500 บาท (คุณลักษณะตามมาตราฐานครุภัณฑ์ที่กระทรวง ICT กำหนด ตามร่างขอบเขตงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมารถรับ-ส่งนางรำในโครงการจัดงานประเพณีแห่ข้าวพันก้อน ประจำปี2566จำนวน 11หมู่บ้านๆละ1,000บาทเป็นเงิน 11,000.-บาท(รายละเอียดตามร่างขอบข่ายเขตงานTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง