วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มี.ค. 2567
จ้างได้จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กร 8462 ขอนแก่น จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 8,200.-บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 2 (เงินสะสม 2566)ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (เงินสะสม 2566) ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
จ้างได้จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะคันเขียว ทะเบียน 85-4851 ขอนแก่น จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 351,300.-บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างได้จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(รถขยะคันเหลือง)ทะเบียน 85-4851 ขอนแก่น จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 18,640.-บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (เงินสะสม 66)ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลงผิวจราจรหินคลุก บ้านดู่ใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น(ข้อบัญญัติงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
ซื้อได้จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ทำความสะอาดภายในอบต.เมืองเพีย จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 22,150.-บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขามเรียน หมู่ที่ 12ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (ข้อบัญญัติงบประมาณ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขามเรียน หมู่ที่ 12ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (ข้อบัญญัติงบประมาณ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง